శ్రీశ్రీశ్రీ చెంచులక్ష్మీ సమేత పావననరసింహస్వామి స్వయంవ్యక్త (పుట్టుశిల) పుణ్యక్షేత్రము:

వైకుంఠ ఏకాదశి

శ్రీశ్రీశ్రీ చెంచులక్ష్మీ సమేత పావన (పాములేటి) నరసింహస్వామి వెండి విగ్రహము (రు 1,64,366/- విలువ గల 2.5కిలోగ్రాముల వెండి)

వైకుంఠ ఏకాదశి

27-10-2011 వ తేది 165వ స్వాతి వెడుకలో

శ్రీశ్రీశ్రీ చెంచులక్ష్మీ సమేత పావన (పాములేటి) నరసింహస్వామి వెండి విగ్రహము (రు 1,64,366/- విలువ గల 2.5కిలోగ్రాముల వెండి)ను

దిగువ అహోబిలంలో E.O శ్రీ నరసయ్య గారికి, శ్రీ బాలిశెట్టి పావన నరసింహమూర్తి గారు అందజేసారు.

( పోటోలో వున్నవారు; E.O శ్రీ నరసయ్య గారు, శ్రీ బాలిశెట్టి పావన నరసింహమూర్తి గారు,శ్రీ కృష్ణయ్య గారు మరియు పురొహితులు)

వైకుంఠ ఏకాదశి

01-01-2018

we trustfinity

వైకుంఠ ఏకాదశి

శ్రీశ్రీ బాలిశెట్టి పావన నరసింహమూర్తి

ఆలయ కార్యనిర్వాహకులు

Mobile No: 9703379198

వైకుంఠ ఏకాదశి

వైకుంఠ ఏకాదశి

25-02-2017

07-02-2018

 

2018 2018 2018 2018

06-03-2018

Image may contain: one or more people and outdoor

Image may contain: 1 person, smiling, outdoor and food

Image may contain: 2 people, child and outdoor

Image may contain: 3 people, outdoor

Image may contain: 5 people, people standing

Image may contain: 2 people

Image may contain: 3 people, people standing

20182018-Calender

18-03-2018 

వైకుంఠ ఏకాదశి-29-12-2017

వైకుంఠ ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి
వైకుంఠ ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి
వైకుంఠ ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి
వైకుంఠ ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి
వైకుంఠ ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి
వైకుంఠ ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి
వైకుంఠ ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి