ప్రపంచములో ఉన్న ప్రతి మనిషికి పుష్కలమైన తరగని సంపద లభిస్తీ - ఏమౌవుతుందో చెప్పగలరా?