తెలుగు-సంవత్సరాలు

1. ప్రభవ, 2. విభవ, 3. శుక్ల, 4. ప్రమోదూత, 5. ప్రజోత్పత్తి, 6. ఆంగీరస, 7. శ్రీముఖ, 8. భవ, 9. యువ, 10. ధాత, 11. ఈశ్వర, 12. బహుధాన్య, 13. ప్రమాథి, 14. విక్రయ, 15. వృక్ష, 16. చిత్రభాను, 17. స్వభాను, 18. తారణ, 19. పార్థివ, 20. వ్యయ, 21. సర్వజిత్, 22. సర్వధారి, 23. విరోధి, 24. వికృతి, 25. ఖర, 26. నందన, 27. విజయ, 28. జయ, 29. మన్మథ, 30. దుర్ముఖి, 31. హేవలంభి, 32. విలంబి, 33. వికారి, 34. శార్వరి, 35. ప్లవ, 36. శుభకృత్, 37. శోభకృత్, 38. క్రోధి, 39. విశ్వావసు, 40. పరాభవ, 41. ప్లవంగ, 42. కీలక, 43. సౌమ్య, 44. సాధారణ, 45. విరోధికృత్, 46. పరీధావి, 47. ప్రమాదీచ, 48. ఆనంద, 49. రాక్షస, 50. నల, 51. పింగళ, 52. కాళయుక్త, 53. సిద్ధార్థి, 54. రౌద్రి, 55. దుర్మతి, 56. దుందుబి, 57. రుధిరోద్గారి, 58. రక్తాక్షి, 59. క్రోధన, 60. అక్షయ.
Excel To HTML using codebeautify.org తెలుగు సంవత్సరాలు మొత్తం :- 60
తెలుగు సంవత్సరం పేరు క్రీ.శ. క్రీ.శ. క్రీ.శ. క్రీ.శ. క్రీ.శ.
1 ప్రభవ 1747 - 1748 1807 - 1808 1867 - 1868 1927 - 1928 1987 - 1988
2 విభవ 1748 - 1749 1808 - 1809 1868 - 1869 1928 - 1929 1988 - 1989
3 శుక్ల 1749 - 1750 1809 - 1810 1869 - 1870 1929 - 1930 1989 - 1990
4 ప్రమోదూత 1750 - 1751 1810 - 1811 1870 - 1871 1930 - 1931 1990 - 1991
5 ప్రజోత్పత్తి 1751 - 1752 1811 - 1812 1871 - 1872 1931 - 1932 1991 - 1992
6 అంగీరస 1752 - 1753 1812 - 1813 1872 - 1873 1932 - 1933 1992 - 1993
7 శ్రీముఖ 1753 - 1754 1813 - 1814 1873 - 1874 1933 - 1934 1993 - 1994
8 భావ 1754 - 1755 1814 - 1815 1874 - 1875 1934 - 1935 1994 - 1995
9 యువ 1755 - 1756 1815 - 1816 1875 - 1876 1935 - 1936 1995 - 1996
10 ధాత 1756 - 1757 1816 - 1817 1876 - 1877 1936 - 1937 1996 - 1997
11 ఈశ్వర 1757 - 1758 1817 - 1818 1877 - 1878 1937 - 1938 1997 - 1998
12 బహుధాన్య 1758 - 1759 1818 - 1819 1878 - 1879 1938 - 1939 1998 - 1999
13 ప్రమాది 1759 - 1760 1819 - 1820 1879 - 1880 1939 - 1940 1999 - 2000
14 విక్రమ 1760 - 1761 1820 - 1821 1880 - 1881 1940 - 1941 2000 - 2001
15 వృష 1761 - 1762 1821 - 1822 1881 - 1882 1941 - 1942 2001 - 2002
16 చిత్రభాను 1762 - 1763 1822 - 1823 1882 - 1883 1942 - 1943 2002 - 2003
17 స్వభాను 1763 - 1764 1823 - 1824 1883 - 1884 1943 - 1944 2003 - 2004
18 తారణ 1764 - 1765 1824 - 1825 1884 - 1885 1944 - 1945 2004 - 2005
19 పార్థివ 1765 - 1766 1825 - 1826 1885 - 1886 1945 - 1946 2005 - 2006
20 వ్యయ 1766 - 1767 1826 - 1827 1886 - 1887 1946 - 1947 2006 - 2007
21 సర్వజిత్తు 1767 - 1768 1827 - 1828 1887 - 1888 1947 - 1948 2007 - 2008
22 సర్వధారి 1768 - 1769 1828 - 1829 1888 - 1889 1948 - 1949 2008 - 2009
23 విరోధి 1769 - 1770 1829 - 1830 1889 - 1890 1949 - 1950 2009 - 2010
24 వికృతి 1770 - 1771 1830 - 1831 1890 - 1891 1950 - 1951 2010 - 2011
25 ఖర 1771 - 1772 1831 - 1832 1891 - 1892 1951 - 1952 2011 - 2012
26 నందన 1772 - 1773 1832 - 1833 1892 - 1893 1952 - 1953 2012 - 2013
27 విజయ 1773 - 1774 1833 - 1834 1893 - 1894 1953 - 1954 2013 - 2014
28 జయ 1774 - 1775 1834 - 1835 1894 - 1895 1954 - 1955 2014 - 2015
29 మన్మథ 1775 - 1776 1835 - 1836 1895 - 1896 1955 - 1956 2015 - 2016
30 దుర్ముఖి 1776 - 1777 1836 - 1837 1896 - 1897 1956 - 1957 2016 - 2017
31 హేవిలంబి (లేదా) హేమలంబ 1777 - 1778 1837 - 1838 1897 - 1898 1957 - 1958 2017 - 2018
32 విలంబి 1778 - 1779 1838 - 1839 1898 - 1899 1958 - 1959 2018 - 2019
33 వికారి 1779 - 1780 1839 - 1840 1899 - 1900 1959 - 1960 2019 - 2020
34 శార్వరి 1780 - 1781 1840 - 1841 1900 - 1901 1960 - 1961 2020 - 2021
35 ప్లవ 1781 - 1782 1841 - 1842 1901 - 1902 1961 - 1962 2021 - 2022
36 శుభకృతు 1782 - 1783 1842 - 1843 1902 - 1903 1962 - 1963 2022 - 2023
37 శోభకృతు 1783 - 1784 1843 - 1844 1903 - 1904 1963 - 1964 2023 - 2024
38 క్రోధి 1784 - 1785 1844 - 1845 1904 - 1905 1964 - 1965 2024 - 2025
39 విశ్వావసు 1785 - 1786 1845 - 1846 1905 - 1906 1965 - 1966 2025 - 2026
40 పరాభవ 1786 - 1787 1846 - 1847 1906 - 1907 1966 - 1967 2026 - 2027
41 ప్లవంగ 1787 - 1788 1847 - 1848 1907 - 1908 1967 - 1968 2027 - 2028
42 కీలక 1788 - 1789 1848 - 1849 1908 - 1909 1968 - 1969 2028 - 2029
43 సౌమ్య 1789 - 1790 1849 - 1850 1909 - 1910 1969 - 1970 2029 - 2030
44 సాధారణ 1790 - 1791 1850 - 1851 1910 - 1911 1970 - 1971 2030 - 2031
45 విరోధికృతు 1791 - 1792 1851 - 1852 1911 - 1912 1971 - 1972 2031 - 2032
46 పరీధావి 1792 - 1793 1852 - 1853 1912 - 1913 1972 - 1973 2032 - 2033
47 ప్రమాదీచ 1793 - 1794 1853 - 1854 1913 - 1914 1973 - 1974 2033 - 2034
48 ఆనంద 1794 - 1795 1854 - 1855 1914 - 1915 1974 - 1975 2034 - 2035
49 రాక్షస 1795 - 1796 1855 - 1856 1915 - 1916 1975 - 1976 2035 - 2036
50 నల 1796 - 1797 1856 - 1857 1916 - 1917 1976 - 1977 2036 - 2037
51 పింగళ (లేదా) పింగల 1797 - 1798 1857 - 1858 1917 - 1918 1977 - 1978 2037 - 2038
52 కాళయుక్తి (లేదా) కాలయుక్తి 1798 - 1799 1858 - 1859 1918 - 1919 1978 - 1979 2038 - 2039
53 సిధ్ధార్థి 1799 - 1800 1859 - 1860 1919 - 1920 1979 - 1980 2039 - 2040
54 రౌద్రి| 1800 - 1801 1860 - 1861 1920 - 1921 1980 - 1981 2040 - 2041
55 దుర్మతి 1801 - 1802 1861 - 1862 1921 - 1922 1981 - 1982 2041 - 2042
56 దుందుభి 1802 - 1803 1862 - 1863 1922 - 1923 1982 - 1983 2042 - 2043
57 రుధిరోద్గారి 1803 - 1804 1863 - 1864 1923 - 1924 1983 - 1984 2043 - 2044
58 రక్తాక్షి 1804 - 1805 1864 - 1865 1924 - 1925 1984 - 1985 2044 - 2045
59 క్రోధన 1805 - 1806 1865 - 1866 1925 - 1926 1985 - 1986 2045 - 2046
60 అక్షయ 1806 - 1807 1866 - 1867 1926 - 1927 1986 - 1987 2046 - 2047

తెలుగు సంవత్సరాలు ఫలితాలు
తెలుగు సంవత్సరం పేరు సంవత్సర ఫలితము.
1 ప్రభవ యజ్ఞములు విరివిగా జరుగుతాయి.
2 విభవ జనులు సుఖముగా ఉంటారు.
3 శుక్ల పంటలు సమృద్ధిగా పండుతాయి.
4 ప్రమోదూత ప్రజలందరు ఆనందంగా ఉంటారు
5 ప్రజోత్పత్తి అంతటా అభివృద్ధి కనిపిచును
6 అంగీరస భోగములు కలిగి ఉంటారు
7 శ్రీముఖ లోకమంతా సౌఖ్యముగా ఉంటుంది
8 భావ ఉన్నత భావమును కలిగిస్తుంది
9 యువ ఇంద్రుడు వర్షములు కురిపించుట వలన లోకమంతా సస్యశ్యామలముగా ఉంటుంది
10 ధాత అన్ని ఔషధులు(మొక్క ధాన్యాలు)పండును
11 ఈశ్వర అందరికీ క్షేమము ఆరోగ్యము కలిగించును
12 బహుధాన్య దేశమంతా సుభిక్షముగా ఉంటుంది
13 ప్రమాది
14 విక్రమ మధ్యమ వర్షపాతము ఉంటుంది
15 వృష అంతటా వర్షములు కురుస్తాయి
16 చిత్రభాను చిత్రవిచిత్ర అలంకారములను ఇస్తుంది
17 స్వభాను క్షేమము ఆరోగ్యము ఇస్తుంది
18 తారణ పంటలకు అనుకూలముగా వర్షములు కురుస్తాయి
19 పార్థివ సస్యములు సంపదలు సమృద్ధి ఔతాయి
20 వ్యయ అతివృష్ఠి కలుగుతుంది
21 సర్వజిత్తు ప్రజలు సుఖించునట్లు వర్షాలు పడతాయి.
22 సర్వధారి సుభిక్షముగా ఉంటుంది.
23 విరోధి మేఘాలను హరించి వర్షము పడకుండా చేద్తుంది
24 వికృతి భయంకరముగా ఉంటుంది
25 ఖర పురుషులు వీరులౌతారు
26 నందన ప్రజలు ఆనందముగా ఉంటారు
27 విజయ శత్రువులను హరించును
28 జయ శత్రువులు, రోగముల మీద విజయము కలుగుతుంది
29 మన్మథ జ్వరాఫ్హిబాఫ్హలు కలుగును
30 దుర్ముఖి ప్రజలు దుష్కర్మలు చేస్తారు
31 హేవిలంబి (లేదా) హేమలంబ సంపదలు కలుగును
32 విలంబి సుభిక్షముగా ఉంటుంది
33 వికారి శత్రువులకు కోపము కలిగించును
34 శార్వరి అక్కడక్కడా పంటలు పండును
35 ప్లవ సమృద్ధిగా జలం ప్రవహించును
36 శుభకృతు ప్రజలు శుభముంగా ఉంటారు
37 శోభకృతు ప్రజలు శుఖంగా ఉంటారు
38 క్రోధి కోపస్వభావం పెరుగుతుంది
39 విశ్వావసు ధనసమృద్ధి కలుగుతుంది
40 పరాభవ ప్రజలు ఒకరిని ఒకరు అవమానించుకుంటారు
41 ప్లవంగ జలసమృద్ధి అధికంగా ఉంటుంది
42 కీలక సస్య సమృద్ధి అధికంగా ఉంటుంది
43 సౌమ్య ప్రజలకు శుభములు కలుగుతాయి
44 సాధారణ ప్రజలకు సామన్య శుభములు కలుగుతాయి
45 విరోధికృతు ప్రజలలో విరోధభావం పెరుగుతుంది
46 పరీధావి ప్రజలలో భీతి అధికం ఔతుంది
47 ప్రమాదీచ
48 ఆనంద ప్రజలు ఆనదంగా ఉంటారు
49 రాక్షస ప్రజలులో క్రూర స్వభావం అధికమైరుంది
50 నల
51 పింగళ (లేదా) పింగల
52 కాళయుక్తి (లేదా) కాలయుక్తి
53 సిధ్ధార్థి
54 రౌద్రి ప్రకృయి విపత్తులు సంభవిస్తాయి
55 దుర్మతి ప్రజలకు దుర్బుద్ధులు అధికమౌతాయి
56 దుందుభి
57 రుధిరోద్గారి రక్తధారలు ప్రవహిస్తాయి
58 రక్తాక్షి ప్రజలకు కలుగుతాయి
59 క్రోధన ప్రజలలో క్రోధం అధికమౌతుంది
60 అక్షయ ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉంటారుయుగములు

60 సంవత్సరాలు — ఒక సంవత్సర చక్రము (షష్ఠిపూర్తి)

4,32,000 సంవత్సరాలు — కలియుగము 

8,64,000 సంవత్సరాలు — ద్వాపరయుగము 

12,96,000 సంవత్సరాలు — త్రేతాయుగము 

17,28,000 సంవత్సరాలు — కృతయుగము 

మొత్తం 43,20,000 సంవత్సరాలు — ఒక మహాయుగము

71 మహాయుగాలు — ఒక మన్వంతరం 

14 మన్వంతరాలు — ఒక కల్పం 

2 కల్పాలు —  బ్రహ్మ కి ఒక రోజు 

2000 కల్పాలు —  బ్రహ్మ ఆయుష్షు

విష్ణువుకి 200 కల్పాలు — శివునికి ఒకరోజు 

శివునికి 200 కల్పాలు — ఆదిపరాశక్తికి ఒక కనురెప్పపాటు 

తెలుగు నెలలు

తెలుగు నెలలు : తెలుగు నెలలు పన్నెండు. నెలకు ముప్పై రోజులు. పదిహేను రోజులు ఒక పక్షం. ప్రతి నెల శుక్ల పక్ష పాడ్యమి (అమావాస్య తర్వాత వచ్చే తిథి) తో మొదలై అమావాస్యతో ముగుస్తుంది.

 • ప్రతి నెలలో రెండు పక్షాలు ఉంటాయి:

1. శుక్ల పక్షం లేదా శుద్ధ పక్షం (ప్రతి నెల మొదటి తిథి పాడ్యమి నుంచి పౌర్ణమి వరకు) : రోజు రోజుకూ చంద్రుడితో పాటు వెన్నెల పెరిగి రాత్రుళ్ళు తెల్లగా, కాంతివంతంగా అవుతాయి. (శుక్లం అంటే తెలుపు అని అర్థం).

2. కృష్ణ పక్షం లేదా బహుళ పక్షం (ప్రతి నెల పున్నమి తరువాత వచ్చే పాడ్యమి తిథి నుంచి అమావాస్య వరకు) : రోజు రోజుకూ చంద్రుడితో పాటు వెన్నెల తరిగి రాత్రుళ్ళు నల్లగా చీకటితో నిండుతాయి. (కృష్ణ అంటే నల్లని అని అర్థం).

ఋతువు (భారతీయ కాలం)

సంవత్సరమునకు ఆరు ఋతువులు : అవి

 1. వసంతఋతువు: చైత్రమాసము మరియు వైశాఖమాసము. చెట్లు చిగురించి పూవులు పూయును.
 2. గ్రీష్మఋతువు: జ్యేష్ఠమాసము మరియు ఆషాఢమాసము. ఎండలు మెండుగా ఉండును.
 3. వర్షఋతువు: శ్రావణమాసము మరియు భాద్రపదమాసము. వర్షములు విశేషముగా ఉండును.
 4. శరదృతువు: ఆశ్వయుజమాసము మరియు కార్తీకమాసము. మంచి వెన్నెల కాయును.
 5. హేమంతఋతువు: మార్గశిరమాసము మరియు పుష్యమాసము. మంచు కురియును, చల్లగా నుండు కాలము.
 6. శిశిరఋతువు: మాఘమాసము మరియు ఫాల్గుణమాసము. చెట్లు ఆకులు రాల్చును.

ఈ నెలల పేర్లు ఒక్కో నక్షత్రం పేరు మీద ఒక్కొక్క నెల ఏర్పడినట్లు సులభంగా గుర్తించవచ్చు.

 • పౌర్ణమి రోజున చిత్తా నక్షత్రం (అనగా చంద్రుడు చిత్తా నక్షత్రంతో కలిసిన రోజు) అయితే ఆ నెల చైత్రము .
 • పౌర్ణమి రోజున విశాఖ నక్షత్రం (అనగా చంద్రుడు విశాఖ నక్షత్రంతో కలిసిన రోజు) అయితే ఆ నెల వైశాఖము.
 • పౌర్ణమి రోజున జ్యేష్ఠ నక్షత్రం (అనగా చంద్రుడు జ్యేష్ఠా నక్షత్రంతో కలిసిన రోజు) అయితే ఆ నెల జ్యేష్ఠము .
 • పౌర్ణమి రోజున పూర్వాషాఢ నక్షత్రం (అనగా చంద్రుడు పూర్వాషాఢా నక్షత్రంతో కలిసిన రోజు) అయితే ఆ నెల ఆషాఢము.
 • పౌర్ణమి రోజున శ్రవణం నక్షత్రం (అనగా చంద్రుడు శ్రవణం నక్షత్రంతో కలిసిన రోజు) అయితే ఆ నెల శ్రావణము .
 • పౌర్ణమి రోజున పూర్వాబాధ్ర్హ నక్షత్రం (అనగా చంద్రుడు పూర్వాబాధ్రా నక్షత్రంతో కలిసిన రోజు) అయితే ఆ నెల బాధ్రపదము.
 • పౌర్ణమి రోజున అశ్వని నక్షత్రం (అనగా చంద్రుడు అశ్వనీ నక్షత్రంతో కలిసిన రోజు) అయితే ఆ నెల ఆశ్వయుజము.
 • పౌర్ణమి రోజున కృత్తిక నక్షత్రం (అనగా చంద్రుడు కృత్తికా నక్షత్రంతో కలిసిన రోజు) అయితే ఆ నెల కార్తీకము.
 • పౌర్ణమి రోజున మృగశిర నక్షత్రం (అనగా చంద్రుడు మృగశిరా నక్షత్రంతో కలిసిన రోజు) అయితే ఆ నెల మార్గశిరము .
 • పౌర్ణమి రోజున పుష్యమి నక్షత్రం (అనగా చంద్రుడు పుష్యమీ నక్షత్రంతో కలిసిన రోజు) అయితే ఆ నెల పుష్యము.
 • పౌర్ణమి రోజున మఖ నక్షత్రం (అనగా చంద్రుడు మఖా నక్షత్రంతో కలిసిన రోజు) అయితే ఆ నెల మాఘము.
 • పౌర్ణమి రోజున ఉత్తరఫల్గుణి (ఉత్తర) నక్షత్రం (అనగా చంద్రుడు ఉత్తరఫల్గుణీ నక్షత్రంతో కలిసిన రోజు) అయితే ఆ నెల ఫాల్గుణము.

హిందూ కాలగణన

హిందూ కాలగణన (Hindu calendar) కాలక్రమాన అనేక మార్పులు చెందింది. ఫలితంగా ప్రస్తుతం వివిధ ప్రాంతీయ కాలగణనా విధానాలున్నాయి. అధికంగా హిందూ కాలగణన సూర్య సిద్ధాంతం ఆధారంగా ఉంది. ఇది సుమారుగా క్రీ.శ. 3వ శతాబ్దానికి ప్రామాణికంగా రూపొందినట్లు భావిస్తున్నారు. ఇది వేదాంగాలలో ఒకటైన జ్యోతిషం అనే భాగంగా పరిగణింపబడుతుంది. ఆర్యభట్టుడు (క్రీ.శ. 499), వరాహమిహిరుడు (6వ శతాబ్దం), భాస్కరాచార్యుడు (12వ శతాబ్దం) వంటి జ్యోతిశ్శాస్త్రవేత్తలు ఈ కాలగణనను మరింత అభివృద్ధి చేశారు.

సంవత్సరాలు గణన చెయ్యడం కోసం శకాలు ఏర్పాటు చెయ్యడం జరిగింది. వివిధమైన శకాలు ఆచరణలో ఉన్నాయి. కలి శకం, శాలివాహన శకం, విక్రమార్క శకం, క్రీస్తు శకం, ఆది శంకర భగవత్పాదుల శకం, శ్రీకృష్ణదేవరాయల శకం మొదలైనవి.

 • దక్షిణ భారత కాలగణన పద్ధతి - శాలివాహన శకం
 • ఉత్తర భారత కాలగణన పద్ధతి - విక్రమార్క శకం

భారత ప్రభుత్వం స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక శాలివాహన శకాన్ని కాలగణనానికి ప్రామాణికంగా తీసుకొంది. పంచాంగాలలో సంవత్సర కాలగణనం కలిశకం, శాలివాహనశకం లలో చేస్తారు.

రెండు సూర్యోదయాలమధ్య కాలం ఒక రోజు.